Boligprodusentenes høringssvar - Forslag til ny modell for finansering av offentlig infrastruktur og endringer i statlige planretningslinjer

Publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i pbl med bl.an ny modell for finansiering av infrastruktur. . Departementet foreslo samtidig endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Høringsfristen var 1.11.2021, les Boligprodusentenes høringssvar.

Boligprodusentenes Forening støtter forslaget om innføring av ny modell for finansering av offentlig infrastruktur.

Se Høringssvar fra Boligprodusentene til Høringsnotat I - Forslag til endringer i pbl om fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler

Boligprodusentenes Forening støtter ikke forslagene om endringer i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Se Merknader fra Boligprodusentene til Høringsnotat II - Forslag til endringer av planretningslinjer for klima- og energitilpasning