Boligprodusentenes høringssvar til forslag om revisjon av småhusplanen i Oslo

Publisert

Boligprodusentene mener potensialet for fortetting i småhusområdene er større enn det forslaget legger opp til, og at småhusbygging er viktig for å sikre variert boligforsyning og sosial bærekraft.

PBE opplyser at det bygges i gjennomsnitt 330 nye boliger innenfor småhusplanen årlig. For Boligprodusentene utarbeider Prognosesentret AS hver måned boligstatistikk som viser solgte og faktisk igangsatte nye boenheter i Norge. Statistikken viser at det ble igangsatt 2 728 boenheter i Oslo i 2021, at småhusplanen stod for ca. 12 prosent av enhetene. Dette er en betydelig del av kommunens boligforsyning.

Boligprodusentenes Forening er enige med kommunen i at den største veksten av nye boliger ikke skal skje i småhusområdene, men vi mener potensialet for fortetting i småhusområdene er større en det forslaget legger opp til. Vi mener at småhusbygging er viktig for å sikre variert boligforsyning og sosial bærekraft. Småhusene er også viktig for å legge til rette for at barnefamilier ønsker å bo i Oslo og ikke flytte ut.

PBE skriver at "reduksjonen av utbyggingsmulighetene vil kunne føre til en vesentlig reduksjon av nye småhus i byen". Forslaget forsterker videre det sosiale klasseskillet på boligsektoren, jfr. etatens eget utsagn om at planen vil "gi konsekvenser for befolkningssammensetningen". Når etaten ikke kan anslå hvor mange færre boliger som vil bli bygget som følge av forslaget, blir vi svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for boligforsyningen i Oslo.

Boligprodusentene støtter ikke forsalget slik det foreligger. Vi mener at det er behov for mer utredning, og at revidert forslag må sendes på ny høring.

Vi peker på følgende momenter:
• vi må fortsatt ha fortetting i småhusområdene, men mer skjønnsom og tilpasset fortetting,
• småhusplanen er for stor. Småhusplanen bør deles inn i mindre soner med spesifikke bestemmelser som er tilpasset de ulike områdene og ønsket utvikling
• barnefamiliene ønsker å bo i småhusområdene
• forslaget går alt for langt, er svært rigid og vil føre til svært begrenset utnytting. Sumvirkningene av alle kravene er ikke utredet og vi lurer på i hvor stor grad det faktisk vilvære mulig å bygge nye småhus i Oslo uten dispensasjoner

Her kan du lese hele høringssvaret til Forslag om revisjon av småhusplanen i Oslo.