Boligprodusentenes høringssvar - forslag til endring i TEK17 og SAK10 - nye klimabaserte energikrav

Publisert

Boligprodusentene støtter krav om utarbeidelse av klimagassregnskap men vi ber om en større omarbeidelse av forskriftsforslaget slik at energikravene justeres og tilpasser EUs reviderte bygningsenergidirektiv som er referanse for krav i EU-taksonomien.

Oppsummering

Generelt:
Boligprodusentene anbefaler større omarbeiding av forskriftsforslaget og ny høring.

Energikrav:

Boligprodusentene

 • krever at energikravene justeres slik at de tilpasses EUs reviderte bygningsenergidirektiv (2010/31/EU) som er referanse for krav i EU-taksonomien. Dette bør gjøres ved å:
  • introdusere rammekrav for primærenergi (kWh/m2) som supplement til gjeldende energirammer for netto energibehov,
  • benytte primærenergifaktor 1,0 for alle energibærere
 • støtter at standarden NS 3031:2014 beholdes som beregningsreferanse inntil det er utviklet en ny utgave som samsvarer med de europeiske CEN-standardene.

Klimagassregnskap:

Boligprodusentene

 • peker på at digitalisering er en nødvendighet for å lykkes med det grønne skiftet og reduksjon av klimagassutslippene fra livsløpet til bygg,
 • anbefaler at krav om klimagassregnskap etter 14-6 (1) må gjelde for alle bygg, også småhus og fritidsboliger,
 • støtter ikke at klimagassregnskapet utvides til å omfatte flere bygningsdeler eller flere livsløpsfaser enn det som er foreslått i høringsnotatet, men anbefaler samtidig gjennomgang av hvilke bygningsdeler på tresifret nivå som skal inngå innenfor hver av de bygningsdelene på tosifret nivå,
 •  anbefaler at det presiseres at livsløpsfase B5 "Ombygging" ikke gjelder nye boligbygninger,
 • støtter ikke at klimagassregnskapet skal sendes til kommunen ved søknad om ferdigattest,
 • støtter ikke at at SAK10 § 12-2 krever at klimagassregnskapet skal utarbeides av ansvarlig utførende (UTF).

Les hele høringsuttalelsen til Boligprodusentene her