Boligprodusentene

Innhold

Flere tiltak er unntatt søknadsplikt fra 1. mai

Nyhet, Regelverk, Nyhet

Publisert

Fra 1. mai kan flere terrasser og tilbygg oppføres uten at man må søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl). Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med arealplaner som gjelder på eiendommen og avstandskrav.

Revidert 04.05.2021.

Før man kan oppføre et tiltak må man sjekke om det er i samsvar med forutsetningene for unntatt søknadsplikt.

  • må være i samsvar med gjeldende arealplaner og krav i TEK17
  • skal ikke være i strid med annet regelverk
  • eks. plasseringen må ikke være i strid med veglovas bestemmelser om avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller være i strid med byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

1. Sjekk først arealplaner og reguleringsbestemmelser for å se hva som er mulig på eiendommen

Du må alltid sjekke hvilke regler som gjelder på din eiendom før du kan begynne å bygge.

Reglene finner du oftest i arealplaner; kommuneplanen, kommunedelplanen og reguleringsplan en (områdeplan og detaljplan). Informasjon om disse finner du på kommunens nettside. Les bestemmelsene til arealplanene som gjelder på din eiendom, av disse skal det fremkomme hvor du har lov å bygge og hvor stort du kan bygge. Prosjektet ditt må være i samsvar med reglene for at man skal kunne slippe å søke kommunen om tillatelse etter pbl.

Dersom du er usikker på hva som hjelp be kommunen om veiledning.

For mer infomrasjon om arealplaner se her.

2. Tiltaket må følge alle avstandskrav og byggegrenser.

Det fins ofte byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan. Da er det arealplaner som bestemmer hvor langt unna nabogrensen, vei, jernbane, vassdrag eller områder som er utsette for flom og skred. Bygger du nærmere enn tillatt uten godkjenning er tiltaket ulovlig og du risikerer å må fjerne det du har bygd.

3. Du må ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen

I arealplanen står det oftest hvor stort og hvor mye du har lov til å bygge. Dette er eiendommens grad av utnytting og oppgis oftest i BYA, BRA eller %TU. For tiltak som øker eiendommens BYA eller BRA må man derfor regne ut hva stort tiltaket er før man kan sette det opp.

4. Er terrassen eller tilbygget unntatt søknadsplikt

Når du har funnet ut hvor (plassering) og hvor stort du kan bygge i forhold til grad av utnytting må du sjekke hva som kan bygges uten søknadsplikt:

Terrasse forbundet med bygning kan ha en høyde som er inntil 1 m over eksisterende terreng. Terrassen kan ikke stikke lengre ut enn 4,0 meter fra ytterveggen til bygningen. I tillegg kan terrassen ha et rekkverk på inntil 1,2 meter. Terrassen kan ikke være overbygd. Minimumsavstanden til nabogrensen skal være minst 1 meter. Men husk å sjekke om det er andre avstandskrav, byggegrenser eller avgrensinger i arealplanene som gjelder for eiendommen. NB: Alle terrasser som ligger 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå skal medregnes i bebygd areal (BYA).

Terrasse/platting på bakken som ikke ligger høyere enn 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå (ferdig planert terreng) regnes ikke som tiltak etter byggesaksdelen i loven. Det betyr at bl.a. avstandskrav og begrensninger på størrelser ikke gjelder for disse. Forutsetningen er at det ikke er satt begrensninger i arealplanene som gjelder for eiendommen. Noen kommuner har arealplaner med planbestemmelser som regulerer størrelsen og hvor det er lov å bygge terrasser som ikke ligger høyere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Tilbygg hvor verken BRA eller BYA er over 15 m2. Tilbygget kan gå over maks to etasjer til eksisterende bygning. Avstanden til nabogrensen må være minst 4 meter om det ikke står noe annet i arealplanene som gjelder for eiendommen.

5. Oversikt over alle tiltak unntatt søknadsplikt

For samlet oversikt se her

6. Du må melde ifra til kommunen når du er ferdig å bygge tiltaket

Når tiltak som er unntatt søknadsplikt er ferdigstilt må du informere kommunen om tiltakets og plasseringen. Det må du gjøre fire uker etter tiltaket er ferdig, slik at kommunen får oppdatere kart- og matrikkeldata. Bruk Byggblankett 5188 for å melde i fra til kommunen om tiltaket.

Når du har meldt ifra har du dokumentasjon på at det du har bygd er unntatt søknadsplikt. Noe som er fint å ha senere, ved f.eks. salg av boligen.