Høringsuttalelse – Det handler om Norge, NOU 2020:15

Publisert

Utredningens faktagrunnlag og vurderinger gir grunn til refleksjon om hvordan velstandssamfunnet Norge skal nå frem med omsorg og helsetjenester til spredtbygde og tynt befolkede deler av landet som preges av en aldrende befolkning i kombinasjon med at en stadig mindre andel av befolkningen er i arbeid.

 Det demografisk faktagrunnlag har naturlig nok en stor plass i utvalgets rapport, og beskrives sammen med en oversikt over den tradisjonelle distriktspolitikken. Utvalgets rapport følges opp med analyser av faktorer og rammevilkår for fremtidig utvikling innen områder som tjenesteyting innen helsesektoren, omfordeling av ressurser via kommunenes inntektssystem, boligmarkedet, utdanningssystemet og fysisk og digital infrastruktur.

Det store spørsmålet slik vi leser rapporten er hvordan arbeidskraft til helt påregnelige behov innen helse og omsorg skal kunne sikres i utkantkommunene. Mange slike kommuner vil oppleve kombinerte utfordringer ved økt omsorgsbehov samtidig som inntektene svikter pga. redusert skatteinngang og det er stor konkurranse om arbeidskraften. I dette bildet vil Boligprodusentenes Forening peke på forhold ved boligutvikling i spredtbygde strøk.

Høringsuttalelsen leser du her