Høringssvar til forslag om endring av dispensasjonsbestemmelsen

Publisert

Boligprodusentene støtter at terskelen for dispensasjoner av lokal politisk art senkes, men vi mener det ikke er behov for å forsterke vernet til nasjonale og regionale interesser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 3.4.2020 forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.), høringsfristen var 1.9.2020. KMD foreslår å endre dispensasjonsbestemmelsen i pbl som regulerer kommunens adgang til å gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Det foreslås at det ikke kan dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg påpekes det at hensikten med endringen er å styrke det kommunale selvstyret og det vises til Granavolden-plattformen:
"at regjeringen vil styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig og regional detaljstyring. Enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas, og eiendomsretten skal være et bærende prinsipp i lover og regler. Det fremgår også at regjeringen vil gi lokalt handlingsrom gjennom å utvide kommunenes dispensasjonsmulighet fra eksisterende lokalt vedtatte planer innenfor rammeverket av nasjonalt regelverk. Regjeringen legger stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale og regionale interesser skal ivaretas."

Boligprodusentene mener det er riktig å senke terskelen for dispensasjon i saker hvor temaet for dispensasjon er av lokalpolitisk art, som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav. Boligprodusentene er imot innstramningen som gjøres ved at man foreslår et nytt formelt vilkår om at det ikke kan gis dispensasjon når nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Vi mener at nasjonale og regionale interesser har tilstrekkelig vern i gjeldende regelverk og at det ikke er behov for å forsterke dette.

Høringsuttalelsen leser du her