Krav om klimagassregnskap

Kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg tredde i kraft 1.7.2022, jf. TEK17 kap. 17. Det nye kravet har en overgangsbestemmelse på ett år.

For alle søknader om rammetillatelse eller søknader i ett trinn som er innsendt kommunen innen 30.6.2023 kan tiltakshaver velge å følge kravet om utarbeidelse av klimagassregnskap eller ikke. Det er ikke krav om at det må fremkomme av byggesøknaden om det skal utarbeides klimagassregnskap etter TEK17 § 17-1, eller om man følger overgangsregelen på ett år. Boligprodusentene anbefaler at det i tiltaket beskrives dersom overgangsregelen følges.

I henhold til TEK17 kap. 17 skal det utarbeides klimagassregnskap for alle boligblokker (boligbygninger som ikke er småhus) og yrkesbygninger. Kravet om klimagassberegning gjelder også ved hovedombygging, tilbygging, påbygging og underbygging av boligblokker og yrkesbygginger.

Det foreligger et utkast til veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap på DiBK sine nettsider. DiBK ønsker innspill til veilederen innen 1.10.2022. Innspillene kan sendes til post@dibk.no merket Innspill til veileder om klimagassregnskap.

Informasjon om overgangsregelen og veilederen for utarbeidelse av klimagassregnskap finner du på DiBK sine nettsider.