Norsk definisjon av NZEB

Publisert

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en veiledning med norsk definisjon av Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) opp mot EUs bygningsenergidirektiv.

Bakgrunnen er at EU-taksonomien for krav til nybygg henviser til nasjonalt NZEB-krav etter bygningsenergidirektivet. Vi trenger da en norsk NZEB-referanse for å kunne dokumentere tilfredsstillelse av dette taksonomikravet. Det har vi nå fått. NZEB-definisjonen er basert på primærenergi, som er det samme som vektet, levert energi. I veiledningen har departementet fastsatt at primærenergifaktorene (vektingen) er 1,0 for alle energibærere.

Link til departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettleiing-om-utrekning-av-primarenergibehov-i-bygningar-og-energirammer-for-nesten-nullenergibygningar/id2961158/

Om taksonomien

EU-taksonomien har seks miljømål:

  1. Begrensing av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For å kunne definere en økonomisk aktivitet som miljømessig bærekraftig etter taksonomien, må aktiviteten bidra vesentlig til minimum ett av de seks miljømålene, og ikke bidra til vesentlig skade for de øvrige fem miljømålene (Do Not Significant Harm - DNSH). EU-kommisjonen har foreløpig bare definert tekniske kriterier for de to første miljømålene; "Begrensing av klimaendringer" og "Klimatilpasning" . Kriteriene for de fire andre miljømålene skal sendes på høring senere i år.

NZEB-definisjon er relevant for nybygg på følgende måte:

  • Velges miljømålet "Begrensing av klimaendringer", er ett av hovedkriteriene (bidra vesentlig) at beregnet primærenergibehov skal være minimum 10 % lavere enn det nasjonale NZEB-kravet.
  • Velges miljømålet "Klimatilpasning", er DNSH-kriteriet (ikke bidra til vesentlig skade) for miljømålet "Begrensning av klimaendringer" at bygningen må tilfredsstille det nasjonale NZEB-kravet.