Ny versjon av verktøyet "Branntrygg" kommer i 2022

RISE Fire Research AS har gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har man sett på hvilken betydning ulike behandlinger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med vurderinger og resultater er ikke ferdigstilt. Rapporten er viktig underlag for å kunne videreutvikle verktøyet "Branntrygg" med flere bygningstyper. Derfor vil en ny versjon av "Branntrygg" ikke være klar før våren 2022.

Boligprodusentenes Forening lanserte 2. juli 2021 verktøyet "Branntrygg", som er utviklet for å kunne gjennomføre fraviksanalyser for utvendig trekledning for boligbygg i brannklasse 1 og 2.  Verktøyet baserer seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser fra SINTEF Community. Hensikten med verktøyet er at prosjekterende foretak i tiltaksklasse 1 og 2 skal kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget oppfyller funksjonskrav i TEK17 § 11-9 for royalbehandlet utvendig trekledning.

Bruk av standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser for ansvarlig prosjekterende foretak i tiltaksklasse 1 og 2 er i tråd med det DiBK informerte 30. april 2021.

I første versjon av "Branntrygg" kan foretak som er ansvarlig for prosjektering av brann i tiltaksklasse 1 og 2 gjennomføre fraviksanalyse for eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus. "Branntrygg" kan også brukes for nye boligprosjekter som skal ha royalbehandlet kledning. I nye boligprosjekter kan tidlige tilpasninger redusere behovet for kompenserende tiltak.

I høst har RISE Fire Research AS gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har RISE sett på hvilken betydning ulike behandlinger av utvendige trekledninger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med underlag og vurderinger er ikke ferdigstilt, men vi forventer at den foreligger før jul 2021. Rapporten vil være et viktig underlag for å få på plass flere forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser og videreutvikle verktøyet "Branntrygg". En ny versjon av verktøyet "Branntrygg", med flere bygningstyper i brannklasse 1 og 2, vil derfor først være klar våren 2022.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Boligprodusentene har tidligere kommet med råd og "oppskrift" på hvordan man kan gå frem ved søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse når det foreligger avvik med royalbehandlet kledning som skal lukkes før søknad om ferdigattest. Se også vår royalsiden vår for mer informasjon. Til disse oppskriftene er det utarbeidet to vedleggsnotater (Q2) med brannotat som redegjør for personsikkerheten ved å ta boligbygg i bruk:

Det må søkes om forlengelse av midlertidig brukstillatelse i byggesaker hvor det er gitt midlertidig brukstillatelse basert på et av Q2-notatene datert 05.05.2021, og hvor boligbygget ikke er omfattet av første versjon av "Branntrygg".

I søknaden om forlengelse av midlertidig brukstillatelse må man fortelle at boligen ikke omfattes av første versjon av "Branntrygg" og at ny versjon vil foreligge til våren 2022. Vi anbefaler at dere i søknaden om forlengelse av midlertidig brukstillatelse opplyser at søknad om ferdigattest for tiltaket vil bli sendt inn innen 01.07.2022. Dere kan vedlegge søknaden Boligprodusentenes informasjonsnotat om ny versjon av "Branntrygg" - datert 02.12.2021

Møte med politisk ledelse

I november var Boligprodusentene i møte med kommunalminister Bjørn Arild Gram og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I møtet la vi frem forslag til hvordan saken knyttet til utvendig kledning på bygg kan løses.