Boligprodusentene

Innhold

Oversikt over tiltak unntatt søknadsplikt

Oversikt over tiltak som er unntatt søknadsplikt - revidert 04.05.2021

Før man kan oppføre et tiltak må man sjekke om det er i samsvar med forutsetningene for unntatt søknadsplikt.

 • må være i samsvar med gjeldende arealplaner og krav i TEK17
 • skal ikke være i strid med annet regelverk
 • eks. plasseringen må ikke være i strid med veglovas bestemmelser om avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller være i strid med byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

Mindre tiltak på bebygd eiendom etter pbl § 20-5, jf. SAK10 § 4-1 som er unntatt søknadsplikt jf. forutsetningene

Se også SAK10 § 4-1 med veiledning

Frittliggende bygning i en etasje, hvor verken BRA eller BYA er over 50 m2

 • bygget skal ikke brukes til beboelse
 • mønehøyden skal ikke være over 4 m og gesimshøyden skal ikke være over 3 m, høyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • bygget får ikke ha kjeller
 • bygningen skal ikke plasseres over ledninger i grunnen

Mindre tilbygg, hvor verken BRA eller BYA er over 15 m2

 • tilbygget kan maks gå over 2 etasjer
 • minst 4 m fra nabogrensen

Frittliggende byggverk tilknyttet jordbruk, skogbruk og reindrift, hvor verken BRA eller BYA er over 15 m2

 • en etasje uten kjeller
 • kan benyttes til overnatting, eks. reindriftshytter, skogkoier og gjeterhytter

Terrasser forbundet med bygning

 • maks 1 m over eksisterende terreng
 • stikker maks 4 m ut fra bygningens fasadeliv
 • rekkverk på maks 1,2 m høyde
 • avstand til nabogrense minimum 1 m
 • alle terrasser som ligger 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå skal medregnes i bebygd areal (BYA).

Terrasse/platting på bakken som ikke ligger høyere enn 0.5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå regnes ikke som tiltak etter byggesaksdelen i loven. Det betyr at bl.a. avstandskrav og begrensninger på størrelser ikke gjelder for disse. Forutsetningen er at det ikke er satt begrensninger i arealplanene som gjelder for eiendommen. Noen kommuner har arealplaner med planbestemmelser som regulerer størrelsen og hvor det er lov å bygge terrasser som ikke ligger høyere enn 0,5 m over bakken.

Mindre tiltak i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet;

 • inngrep i ikke-bærende vegg
 • installering, endring og reparasjon av våtrom, ildsted og enkle installasjoner

Levegger (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m

 • levegger med lengde inntil 5,0 m, kan plasseres inntil nabogrense
 • levegger med lengde inntil 10,0 m, kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1,0 m

Mindre forstøtningsmurer

 • inntil 1 m høyde, kan ikke være nærmere nabogrensen enn 1m
 • over 1 m høy og inntil 1,5 m høyde, må ligge minimum 4 m fra nabogrensen

Mindre fyllinger eller planering av terreng

 • avstand fra fyllingsfoten eller skjæring til nabogrensen må være minst 1 m.
 • avvik fra opprinnelig terreng kan ikke være mer enn; 3 m i spredtbygd strøk, 1,5 m i tettbygd strøk, 0,5 m i tett bebyggelse (rekkehus, kjedehus ol.)
 • husk og sjekk om reguleringsplanen har strengere krav til endring av terreng

Fasadeendringer som ikke fører til at bygningenes eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse