Royalimpregnert kledning

Nyhet, Standardisering, Nyhet

Publisert

Status og informasjon om arbeidet med royalimpregnert kledning

I vår nyhetssak av 17.mars, viste vi til bakgrunnen for brannklassifisering av trekledninger og hvilke krav som stilles i TEK17. Vi presenterte resultater fra brannprøving av ny og aldret royalkledning, og vanlig trekledning som var beiset eller malt. For alle disse kledningene var FIGRA-verdien vesentlig høyere enn 750 W/s som er grenseverdien for at kledning skal kunne klassifiseres som D-kledning og tilfredsstille preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd.

Brannprøvingene viste at varmeutviklingen fra vanlig malt eller beiset trekledning er vesentlig høyere enn det som tillates av preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17. Det er heller ikke signifikant forskjell mellom måleverdiene for royalimpregnert kledning og malt og beiset grankledning. Dette var ny kunnskap og vi anbefalte derfor korrigering av de preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd. Vi informerte om at vi hadde bedt om møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å drøfte saken. Tilbakemeldingen vi nå har fått er at departementet foreløpig ikke vurderer det som aktuelt å endre preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17. Vi må derfor fortsatt forholde oss til de preaksepterte ytelsene vi har i dag.

Uendret råd om bruk av royalimpregnert kledning i nye og pågående prosjekter, rådene vi ga 5. januar gjelder fremdeles

For boliger i produksjon med royalimpregnert kledning anbefaler vi at det søkes om midlertidig brukstillatelse med avvik for bruk royalimpregnert kledning, jf. vår nyhetssak av 19.02.2021

Lukking av avvik - bruk av forhåndsdokumenterte fraviksanalyser fra SINTEF

Boligprodusentenes Forening har engasjert SINTEF Community til å utvikle et verktøy for å lukke avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning i boliger. Boligprodusentenes finansierer prosjektet, og målet er at verktøyet skal være tilgjengelig for bruk i månedsskiftet juni/juli.

SINTEF vil først definere referansebygg som følger preaksepterte ytelser i veiledningen. Deretter vil de definere representative bygningstyper for ulike boligbygg med royalkledning. For disse representative bygningstypene med royalkledning (kalt analysebygg) vil SINTEF utarbeide standardiserte og foråndsdokumenterte fraviksanalyser. Fraviksanalysene vil beskrivelse hvilke kompenserende tiltak som eventuelt er nødvendig for at analysebygget med royalkledning skal ha minst samme kvalitet og sikkerhet som referansebygget med utvendig kledning som tilfredsstiller preaksepterte ytelser.

Målet er at de ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke SINTEF-verktøyet til å lukke avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning, uten å måtte engasjeres en ansvarlig brannrådgiver i tiltaksklasse 3 for byggesaken. Prosjekterende må bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2.

Ansvarlig utførende foretak gjør eventuelle tiltak på boligen når ansvarlig prosjekterende har gjennomført nødvendig prosjektering. Når nødvendige tiltak er utført, skal ansvarlig utførende utarbeide en ny samsvarserklæring og bekrefte at avviket er lukket og at alle arbeidene er ferdigstilt. Ansvarlig søker kan søke om ferdigattest i tiltaket når det er mottatt nye samsvarserklæringer fra prosjekterende og utførende som bekrefter at avviket er lukket og at alle arbeider i tiltaket er ferdigstilt. Boligprodusentene vil senere gi mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.

For mer infomrasjon se vårt informasjonsbrev nr. 13 til våre medlemmer eller logg inn på våre medlemssider om royal.