Veileder - TEK17-krav til hytter

Hytteprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift (TEK17) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet.

Teknisk forskrift  (TEK17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften inneholder 17 kapitler. Alle disse kapitlene gjelder ikke fullt ut for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen presenterer viktige krav for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen retter seg mot krav som er uklart formulert i teknisk forskrift, og krav som det erfaringsmessig er knyttet mest usikkerhet til. For brannkrav i kapittel 11 omtales bare noen utvalgte krav knyttet til rømning.

Følgende forutsettes:

  • Fritidsboligen har kun én boenhet. Dersom fritidsboligen har mer enn én boenhet, likestilles fritidsboligen med helårsbolig, og alle krav i TEK17-gjelder
  • Fritidsboligen har oppvarmet bruksareal mindre eller lik 150 m2. Dette har betydning for energikravene i kapittel 14
  • Fritidsboligen ligger i et område regulert for fritidsboliger.

Veilederen kan lastes ned her