Presentasjoner fra møter i Miljø- og kvalitetsforum og andre samlinger

14.02.2023

Møte 1-2023 - Miljø- og kvalitetsforum 

Se presentasjoner fra møte: 

Kostnader, marked og politikk

Åpenhetsloven, innleie og FDV.

Ansvarlig søkers ansvar for FDV-dokumentasjon 

Ombruk og demontering NZEB og Termisk komfort

 

08.11.2022

Møte 5-2022 - Miljø- og kvalitetsforum 

Det ble gjennomgått følgende på møte:

 • Nøkler eller ikke nøkler?
 • HMS x 3
 • Royalbehandlet kledning for boliger med ferdigattest
 • Bruksanvisning for enebolig/småhus      
 • Forbrukerinformasjon om Husbankens lånetilbud
 • Byggesak og offentlig sak
 • Boligprodusentene på plass

Se presentasjon fra møte 5-2022 Miljø- og kvalitetsforum 08.11.22

07.09.2022

Møte 4-2022 - Miljø- og kvalitetsforum 

Det ble gjennomgått følgende på møte: 

 • Nyhetstime
 • Åpenhetsloven
 • FDVU
 • Iverktsetting av miljøregnskap
 • Avhendingslova 
 • NEK 700 Diskusjon om tilvalgsmodell

Spørsmål i forhold til klimagassregnskap og overgangsbestemmelsen på ett år.

Fra 1.7.2022 stiller TEK17 krav om klimagassregnskap. Kravene om klimagassregnskap har en overgangsbestemmelse på ett år. For alle søknader om rammetillatelse eller søknader i ett trinn som er innsendt kommunen innen 30.6.2023 kan tiltakshaver velge å følge det nye kravet eller ikke. Det er ikke krav om at det må fremkomme av byggesøknaden om det skal utarbeides klimagassregnskap etter TEK17 § 17-1 eller om man følger overgangsregelen på ett år. Men vi anbefaler at det i tiltaket dokumenteres om man følger overgangsregelen. Informasjon om overgangsregelen og veilederen for utarbeidelse av klimagassregnskap finner dere på DiBKs sine nettsider.

Se presentasjon fra møte i Miljø- og kvalitetsforum 07.09.22

 28.06.2022

Møte 3-2022 - Miljø- og Kvalitetsforum 

Det ble gjennomgått følgende på møte:

 • Aktualitetssaker fra foreningen
 • Kommentarer og vurderinger knyttet til vedtatt krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg
 • Arbeid for en mer smidig praktisering av tilstandsvurderinger etter avhendingslova
 • Åpenhetsloven og verktøy for håndtering av denne 
 • Plan for høstmøte i Miljø-og kvalitetsforum

Se presentasjon - Miljø og kvalitetsforum 28.06.22

Se presentasjon - Prioriterte tilsynsområder fra kommunene og overvann

Se presentasjon - Klimagassregnskap i TEK17§17-1

 

 

 04.03.2022

Møte 2-2022 - Miljø- og Kvalitetsforum

Det ble gjennomgått følgende på møtet:

 • Om Startbank som BNLs Verktøy
 • Klimaregnskap og Bærekraft
 • Fallsikring ved montering av bjelkelag

Se alle presentasjoner her

3.12.2021

Møte 4-2021 - Miljø- og kvalitetsforum

Nytt fra foreningen omfattet status for følgende saker:

- Svært treg byggesaksbehandling i mange kommuner

- Nye regler i avhendingsloven krever forberedt dokumentasjon for ny bolig og bør sees i sammenheng med høring av ny FDV-standard NS 3456 i januar.

- Byggherreforskriften oppleves som vanskelig om vilke modeller for byggherrens organisering som ikke skaper konflikt mellom oppgaver og plikter.

- Startbank er igang som pilot i samarbeid med Brønnøysundregistrene og Skattetetaten om deling av sanntidsdata.

Mestergruppen presenterte flere nye case og orienterte om erfaringer med ulike forutsetninger som lett gjør sammenlikning av utslippstall vanskelig.

JM presenterte sin strategi og klimagassregnskap for en boligblokk basert på One Click LCA. Svanemerking og bruk av Builder Collaborater gir god styring på produktene. Et av spørmålene JM pekte på var mest hensiktsmessige kilde for mengdeberegningen.

NOBB rapporterte om de første erfaringene med API for henting av klimagassverdier fra sitt vareregister. Utslippstall gis så langt på format prisenhet i NOBB. Omregning til prosjekterte enheter er et tema.

Holte demonstrerte bruk av API fra NOBB for å hente klimadata inn i Smartkalk. Utfordringen er tilgangen på klimagassdata hvis mengdene ligger i Smartkalk. Ingen presentasjon.

Lars Myhre og Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustrien, orienterte kort om arbeidet med veilederen for DiBK, hvor det enda er prosesser for å avklare omfanget av klimagassregnskapet som skal rapporteres til kommunene. Her finner du Lars Myhres "Må vite nå" om klimagassregnskap og prosessene som nå er i gang for bygge maskinlesbare datastrukturer. Vi går fra Klimagassregnskap som konsulentarbeid til kompetanse i eget hus! 

19.10.2021

Møte 3-2021 - Miljø- og kvalitetsforum

Lars Myhres innledning om Standarder og EPD med og uten biogent bundet karbon. Se pdf av presentasjonen.

Mestergruppen presenterte klimagassberegninger over livsløpet og konkrete beregninger for hustypen Oslo med vektfordeling for A1-A3 for bæresystemer og dekker. For boligen Nordic N4_T ble det vist en mer helhetlig klimagassprosjektering. Se pdf av presentasjonen.

Norgeshus viste eksempler med materiallister for hustypen "Dråpen" med vektfordeling og forslag til cut-off for bygningdsdel på 2 siffret nivå for yttervegg. Se pdf av presentasjonen.

Obos Block Watne diskuterte hvordan klimagassberegninger kan forenkles og aller helst skal klimagassregnskapet kunne summeres på faktura for de ulike varene. Se pdf av presentasjonen.

Fra NOBB ble det gitt en status for klimadata fra EPD og informert om API for uthenting av klimadata som straks er klart for testing. NOBB viste også hvilke prioriteringer som ligger til grunn for å berike databasen med klimadata fra EPD. Avslutningsvis og i samarbeid med Byggevareindustrien ble det pekt på hvordan klimadata kan gjøres maskinlesbare på kort og lengre sikt. Se pdf av presentasjonen.

One Click LCA presenterte sitt konsept og demonstrerte også bruk av verktøy for klimaprosjektering med mekanismer for utskifting av varer. Presentasjonen som er vedlagt knytter seg kun til den innledende delen og ikke demonstrasjonen. Se pdf av presentasjonen.

Holte orienterte og demonstrerte bruke av "Miljøkalk". Presentasjonen kommer snart.

01.10.2021

Boligprodusentenes høringssvar - forslag til endring i TEK17 og SAK10 - nye klimabaserte energikrav

09.09.2021

Presentasjoner fra Boligkonferansens fagdag, 9. sept

 

Klimaregnskap og produktdokumentasjon

Se opptak fra dagen her, fagstoff begynner ca 48 min ut i filmen.

Klimagassregnskap som TEK-krav v/Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening: hva gjør Boligprodusentene for å følge opp dette? Se pdf av foredrag

PDT-Norge v/Jøns Sjøgren, adm. direktør Byggevareindustrien: presentasjon av PDT-Norge og det "hjemmet" vi har fått for PDT'ene. Se pdf av foredrag

ISO/DIS 22057 v/Anne Rønning, seniorforsker Norsus: presentasjon av denne standarden og maskinlesbar EPD-informasjon. Se pdf av foredrag

NOBB v/Øyvind Skarholt, adm. direktør Norsk Byggtjeneste: Hva gjør Norsk Byggtjeneste og NOBB for å tilby maskinlesbar produktinformasjon i tråd med PDTer og kommende EPD&BIM-standard ISO 22057? Se pdf av foredrag.

Mestergruppen v/Lars-Fredrik Forberg, direktør boligutvikling og ansvarlig direktør bærekraft, Mestergruppen: hva gjør Mestergruppen innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

Obos Block Watne v/Sverre Kirkevold, IT- og utviklingssjef: hva gjør Obos Block Watne innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

Taksonomi - Grønne lån

Taksonomien og de tekniske kriteriene for hva som er bærekraftige investeringer i nybygg.

Lars Myhre, teknisk sjef Boligprodusentenes Forening. Se pdf av foredrag