Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Hvem kan klage?

Denne nemnda behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig. Med entreprenør menes også husfirma, byggmester og håndverker. Nemnda behandler også klager på utbygger/selskap der medlemmet er inne på eiersiden eller tilhører samme konsern. Klagen skal da rettes til/mot utbygger/selskap.

 

Når kan du klage til Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda behandler klager på kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig.

Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av Boligprodusentenes Forening og BNL Håndverk, hvor formålet med avtalen gjelder bolig hovedsakelig til personlig bruk for forbrukeren.

Både forbruker og entreprenør kan bringe en sak inn for Boligtvistnemnda. Sekretariatet gir veiledning i forhold til innsending av klagen og bistår etter anmodning med å sette opp klagen. Forbrukerne kan også kontakte Forbrukerrådet. Entreprenørbedriftene kontakter sin organisasjon.

Boligtvistnemnda behandler ikke saker som helt eller delvis er brakt inn for eller avgjort av en domstol. Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skiftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner.

For at Boligtvistnemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først ha reklamert skriftlig til entreprenørbedriften, som skal ha hatt tid til å ta standpunkt til reklamasjonen og eventuelt prøvd å få løst tvisten i minnelighet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås kan hver av partene bringe tvisten inn for Boligtvistnemnda.

Sekretariatet skal informere partene skriftlig så snart det har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge sider om at saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres kjent for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.