Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Hvordan klage?

Det skal fylles ut et klageskjema i to eksemplarer på norsk som sendes Boligtvistnemndas sekretariat. Boligtvistnemnda behandler bare skriftlige klager som er begrunnet og hvor det er framsatt en påstand. Det må legges ved kopier av dokumenter som kan ha betydning for saken (for eksempel kontrakt, rapport fra sakkyndig og brevveksling). Alle dokumenter som sendes inn til Boligtvistnemnda må være i 2 eksemplarer og sendes per post, ferdig sortert i 2 separate bunker (ikke elektronisk).

Gebyr

Forbrukeren betaler ikke saksbehandlingsgebyr.

Kostnadene ved endt klagebehandling og godtgjørelse til nemndas leder fordeles mellom partene på bransjesiden.

Last ned klageskjema (PDF)

 

Klageskjema og annen dokumentasjon sendes hit:

Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo