Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Om nemnda

Parter
Boligtvistnemnda er opprettet etter avtale mellom Boligprodusentenes Forening, BNL Håndverk (heretter kalt entreprenøren) og Forbrukerrådet i henhold til bustadoppføringslova § 64 og lov om klageorganer for forbrukersaker. 
 
Nemndas sammensetning

Boligtvistnemnda har fem medlemmer. Ole Kristensen og Brit Ohma er oppnevnt av bransjeorganisasjonene og Kristoffer Sørlie og Caroline Bernhardsen er oppnevnt av Forbrukerrådet. Boligtvistnemnda ledes av professor dr. juris Lasse Simonsen som er oppnevnt av Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene i fellesskap og er uavhengig både i forhold til entreprenørene og forbrukeren. Lederen kan gjenvelges av avtalepartene for to år av gangen og for nye perioder, dersom både partene fra næringen og Forbrukerrådet er enige om det. Medlemmene skal oppnevnes for to år av gangen og kan gjenoppnevnes. Leder og medlemmer har nødvendig kunnskap og kompetanse innen nemndsområdet og forbrukerrettigheter. Medlemmene er upartiske og uavhengige i klagebehandlingen og mottar vederlag utelukkende fra sin arbeidsgiver.

Saker nemnda behandler

Boligtvistnemnda behandler klager på kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig. Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av Boligprodusentenes Forenin samt BNL Håndverk, hvor formålet med avtalen gjelder bolig hovedsaklig til personlig bruk for forbrukeren.

Saksbehandlingen

Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skriftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner. Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Nemndas sekretariat
Boligtvistnemnda har et sekretariat hvor alle saker sendes inn. Sekretariatet er nøytralt og uhildet og skal påse at saken blir så godt belyst som mulig før den tas opp til behandling i nemnda.

Kontaktperson i sekretariatet er Tommy Helgerud.
 

Adresse:
Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo

  • Tommy Helgerud
  • Sekretariatsleder Boligtvistnemnda