Vi behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig.

Klagebehandling

Før en klage tas opp til avgjørelse, skal partene ha hatt anledning til å uttale seg. Unnlater en part uten gyldig grunn å avgi uttalelse innen frist fastsatt av leder, kan Boligtvistnemnda avgjøre klagen på grunnlag av de opplysninger som er fremkommet i saken. Boligtvistnemnda skal bestrebe seg på å ferdigbehandle klager uten unødig opphold. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres kjent for partene innen 90 dager fra sekretariatet har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge sider. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.

Boligtvistnemnda tar stilling til klagen basert på Bustadoppføringslova og andre relevante lovbestemmelser og avgir en uttalelse. Har noen av Boligtvistnemndas medlemmer vært uenige i flertallets avgjørelse, skal det fremkomme hvem det er. Mindretallets standpunkt skal også angis.

Boligtvistnemndas standpunkt er rådgivende men ikke rettslig bindende for partene, og antas som regel å spare partene for tid og penger til domstolsbehandling. Bransjeorganisasjonene har forpliktet seg til å tilstrebe at medlemmene lojalt følger Boligtvistnemndas vedtak og både forbrukeren og den næringsdrivende skal gi en tilbakemelding til sekretariatet om han godtar avgjørelsen.

Ved innbringelse av klage for Boligtvistnemnda avbrytes foreldelsesfristen i medhold av foreldelsesloven § 16 nr 2. Så lenge tvisten er til behandling i Boligtvistnemnda, kan ikke entreprenøren reise søksmål om samme tvistegjenstand. Har Boligtvistnemnda truffet realitetsavgjørelse i saken, kan hver av partene reise søksmål direkte for herreds- eller byretten.

Forbrukeren kan når som helst trekke saken fra klagebehandlingen. Forbrukeren skal informeres om dette før behandlingen av saken begynner.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 210 dager fra mottatt klage.