Møte om deltakelse i nye FoU-prosjekter

Prosjekt 1: Bestandighet til utvendige trekledninger, Prosjekt 2: Veileder om bruk av smarte dampsperrer i tak

Vi inviterer til møte 23. november for å presentere to nye FoU-prosjekter som vi håper å kunne etablere i samarbeid med NTNU og SINTEF Community. Begge prosjektene vil kreve brukerfinansiering. Møtet holdes hos Boligprodusentene Forening på Majorstuen i Oslo. De to prosjektene er:

1. Større, 4-årig forskningsprosjekt om bestandighet til utvendige trekledninger

Utarbeide søknad til Forskningsrådet om et 4-årig "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet", med tema bestandighet til utvendige trekledninger. Samarbeid med NTNU og SINTEF Community. Søknadsfristen er 13. mars 2024.

Bakgrunnen er at medlemmer melder om økende antall reklamasjoner på grunn av råteskader i trekledninger. Dette gjelder spesielt for Rogalandsområdet, hvor nyere kledninger kan ha omfattende skader. Vi kan ikke helt forklare hvorfor skadene oppstår. Med klimaendringene øker skadepotensialet. Forskningsprosjektet vil gi grunnlag for utvikling av praktiske anvisninger om valg av type trekledning tilpasset framtidig klima, med detaljløsninger, montering, overflatebehandling og framtidig vedlikehold.

Prosjektet vil inkluderer ett doktorgradsarbeid ved NTNU, og ha en total kostnadsramme på nærmere 12 millioner kroner. Av dette vil Forskningsrådet kunne dekke 80 %. De resterende 20 % må dekkes som kontantbidrag fra deltakerne (næringslivet). Vi tenker å dekke dette gjennom et spleiselag blant medlemmer i foreningen og leverandører av trekledninger. 

2. Veileder om bruk av smarte dampsperrer i tak

Smarte dampsperrer gir mulighet for å bygge kompakte tretak, med isolasjon mellom sperrene og damptett tekking på oversiden, uten tradisjonell utlufting av takflaten. Løsningen sparer byggehøyde, og er også godt egnet for terrasser over oppvarmet rom.

Smarte dampsperrer er fuktadaptive dampsperrer, som endrer dampmotstanden, avhengig av den relativ fuktighet i inneluften. De er tette om vinteren, når det er lav relativ fuktighet i inneluften. Dette hindrer at fuktighet fra inneluften går ut i taket og kondenserer. Om sommeren blir dampsperrene mer dampåpne, og gir mulighet for uttørking nedover/innover.

Som en del av forskningsprogrammet Klima 2050 ble det gjennomført pilotprosjekter med bruk av fuktadaptive dampsperrer i kompakte tretak. Klima 2050 ble avsluttet i 2022. Det er nå behov for å sammenstille måledata fra pilotprosjektene og utarbeider praktiske anbefalinger om bruk av smarte dampsperrer. Det foreslås derfor et prosjekt ledet av SINTEF Community og NTNU, med en total kostnadsramme på 1,0 - 1,5 millioner kroner. Dette må brukerfinansieres. Vi håper å kunne dekke finansieringsbehovet gjennom et spleiselag blant medlemmer i foreningen og leverandører.

NTNU og SINTEF Community vil delta på møtet og presentere prosjektene.