Informasjon om utvendig trekledning

Nye Branntrygg omfatter fraviksvurderinger for alle utvendige trekledninger, også malt og beiset trekledning

Sist endret 23.5.2022

Den nye versjonen av Branntrygg er utvidet til å gjelde alle utvendige trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0. Bakgrunnen er at branntester viser at trekledninger ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0 når kledningene er behandlet med vanlige malings- og beisprodukter som selges i forbrukermarkedet. Branntrygg gjelder derfor også for ubehandlet trekledninger og trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling. Eksempel på slik etterbehandling er maling og beis. Boligprodusentene anbefaler at Branntrygg brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royalbehandlet trekledning eller med trekledning som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

Brannloven § 6 krever at eier og bruker skal holde byggverket i forsvarlig stand og påse at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Forskrift om brannforebygging § 4 krever videre at eieren "skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten".

Branntrygg behøves ikke for bygninger med trekledninger hvor det ikke er behov for etterbehandling med maling, olje eller beis, og hvor ytelseserklæringen dokumenterer tilfredsstillelse av klasse D-s3,d0 ut fra fabrikk. Eksempel på slik kledning som ikke krever etterbehandling er malmfuru og modifisert trevirke som f.eks. Kebony og Superwood.

Web-verktøyet Branntrygg bygger på flytskjema hvor brukeren må svare ja eller nei på ulike spørsmål. Verktøyet spesifiserer hvilke kompenserende tiltak som eventuelt må utføres for å opprettholde brannsikkerheten etter funksjonskravet i TEK17 § 11-9 (2) som krever at "Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning".

Ny versjon av Branntrygg består av Branntrygg 1 og Branntrygg 2

Den første versjon av web-verktøyet Branntrygg ble lansert 2. juli 2021. Verktøyet var utviklet av Holte AS og baserte seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som SINTEF Community hadde utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Denne første versjonen av Branntrygg omtales i det følgende som Branntrygg 1, og omfatter fraviksanalyser for frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus.

Branntrygg er nå utvidet med en ny modul som omtales som Branntrygg 2. Den nye modulen omfatter fraviksanalyser for bygningstyper i brannklasse 1 og 2 som ikke dekkes av Branntrygg 1.

Branntrygg 2 bygger på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som Safezone AS har utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Branntrygg 2 omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2.

Holte AS har utviklet den tekniske løsningen for Branntrygg. Bruk av Branntrygg følger ansvarssystemet på vanlig måte.

Tabellen under sammenstiller bygningstypene som inngår i den nye versjonen av Branntrygg.

Tabell 1: Bygningstyper som inngår i web-verktøyet Branntrygg

Bygningstype

Standardiserte fraviksanalyser

Branntrygg-modul

Boliger

 

 

Frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet

SINTEF Community

Branntrygg 1

Kjedete eneboliger/fritidsboliger

SINTEF Community

Branntrygg 1

Rekkehus

SINTEF Community

Branntrygg 1

Horisontaldelt flermannsbolig i brannklasse 1

Safezone AS

Branntrygg 2

Flermannsbolig i brannklasse 2

Safezone AS

Branntrygg 2

Øvrige bygg

 

 

Kontorbygninger i brannklasse 1 og 2

Safezone AS

Branntrygg 2

Hotell og overnattingsbygg i brannklasse 1 og 2

Safezone AS

Branntrygg 2

Barnehage og skole i brannklasse 1 og 2

Safezone AS

Branntrygg 2

 

Den nye versjonen av Branntrygg omfatter ikke omsorgsboliger og publikumsbygg, jf.  DiBKs uttalelse av 30. april 2021.

Branntrygg 1 omfatter eneboliger og småhus med kun vertikale skiller

Den første versjon av web-verktøyet Branntrygg ble utviklet for at prosjekterende foretak skulle kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget med royalbehandlet, utvendig trekledning oppfylte funksjonskrav i TEK17 § 11-9.

SINTEF Community hensyntok følgende risikofaktorer i utviklingen av grunnlaget for Branntrygg 1:

 • Personsikkerhet
 • Brannspredning eget bygg
 • Brannspredning til nabobygg
 • Brannspredning fra nabobygg

 

Branntrygg 2 med flere bygningstyper i brannklasse 1 og 2

Den nye modulen Branntrygg 2 omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2.

De standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til Safezone AS bygger på resultater og ny kunnskap fra omfattende branntesting utført av RISE Fire Research AS i Trondheim høsten 2021. Testingen hadde som hovedformål å undersøke hvordan luftespalten bak kledningen innvirket på brannspredningen. Resultatene er publisert i RISE-rapport 2022:05 Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu.

Resultatene viste at bruk av royaloljebehandlet kledning ikke hadde noen statistisk signifikant innvirkning på hvordan brannen i hulrommet spredde seg. Forsøkene viste at temperaturstigningen i hulrommet var raskere med vertikal utlekting enn med krysslekting. Samtidig spredte varmen seg raskere sideveis med krysslekting. Et viktig resultat fra forsøkene var at tilgangen på oksygen var avgrensende på brannen i luftespalten, og at tilgangen på oksygen kan være like viktig for å avgrense brannspredningen som de branntekniske egenskapene til materialene inne i luftespalten. Når brannen i luftespalten blir avgrenset av oksygentilgangen vil det bli dannet større mengder brennbare gasser i røyken. Dersom røyken sprer seg til andre steder hvor oksygentilgangen er bedre, kan gassen ta fyr på nytt.

Følgende vurderinger inngår i Branntrygg 2:

 • Rømningsveier
 • Brannspredning eget bygg
  • Motstående vegg
  • Innvendig hjørne
  • Takutstikk
  • Utspring/balkong/veranda og lignende
  • Overbygg
  • Hulrommets utforming
  • Vertikal spredning (brannspreding til overliggende brannceller ved innvendig brannstart)
 • Fare for brannspredning til nabobygg (avstand)

 

Dokumentasjon fra møtet 19.5.2022

Opptak fra møtet

Presentasjon i PDF fra møtet

 

Rapporter

Link til Safezone AS-rapport - Branntrygg - Standardisert og forhåndsdokumentert fraviksanalyse for bruk av behandlet trekledning på bygg i brannklasse 1 og 2

Link til Safezone AS-rapport - CFD-simulering av brann i luftespalte bak luftet trekledning

Link til RISE-rapport - 2022:05 Versjon 02 "Brann i holrom bak royalbehandla kledning av furu"

Link til RISE-rapport - Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledninger av tre

Link til RISE-rapport - Vurdering av kritiske varmestrålingsnivåer for antennelse

Link til SINTEFs rapport for standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser

Link til SINTEFs verktøy rapport for å gjennomføre fraviksanalyser

1. Boligprodusentenes Q2-notat for å søke om midlertidig brukstillatelse om avvike med royalbehandlet kledning ikke er lukket.

Dersom det må søkes om midlertidig brukstillatelse før avviket med royalbehandlet kledning blir lukket, følg Boligprodusentenes "oppskrift". NB: avviket tilknyttet royalbehandlet kledning må lukkes før søknad om ferdigatest. 

Boligprodusentene har kommet med råd og "oppskrift" på hvordan man skal gå frem ved søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse når det foreligger avvik med royalbehandlet kledning som skal bli lukket før søknad om ferdigattest. Til disse oppskriftene er det utarbeidet to vedleggsnotater (Q2) med brannotat som redegjør for personsikkerheten ved å ta boligbygg i bruk:

Vedleggsnotatene (Q2) erstatter de to tidligere Q2-notatene. Q2-notatene viser til anbefalingene i veilederen fra DiBK om hvordan kommunene bør behandle søknad om midlertidig brukstillatelse og tiltaksklasseplassering for prosjektering av brannsikkerheten for bygg. I Q2-notatene fra 05.05.2021 har vi presisert dette for å unngå at kommuner krever tiltaksklasse 3 for prosjektering av brannsikkerhet med uavhengig kontroll, der DiBK i veilederen sier at prosjekteringen kan gjøres i tiltaksklasse 1 eller 2.

For å kunne bruke disse brannredegjørelsene må foretaket som er ansvarlig for prosjektering av brann i tiltaket bekrefter til ansvarlig søker at boligbygget samsvarer med forutsetningene i brannredegjørelsen og oppdatere samsvarserklæringen sin. Ansvarlig søker kan da i søknaden om midlertidig brukstillatelse opplyse til kommunen at tiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk. Når dette er gjort, mener Boligprodusentene at tiltaket er i samsvar med den nye veiledningen til DiBK om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning. Det er derfor ikke behov for nye foretak og høyere tiltaksklasse for brannsikkerhetsprosjekteringen i tiltaket.

For boligtyper som ikke dekkes av de to Q2-notatene, anbefaler Boligprodusentene å engasjere brannrådgiver i tiltaksklasse 3 som kan foreta en individuell vurdering av hvert enkelt tiltak, og vurdere om personsikkerheten er tilfredsstillende for midlertidig brukstillatelse. Figur 1 sammenstiller hvilke bygningstyper som dekkes og ikke dekkes av de forhåndsdokumenterte, brannfaglige redegjørelsene.

Figur 1: Oversikt over bygningstyper som dekkes og ikke dekkes av de brannfaglige redegjørelsene om personsikkerhet i boligbygg med royalimpregnert kledning.

Se også underliggende avsnitt for hva de ulike foretakene må gjøre ved søknad om midlertidig brukstillatelse.

 

2. Hva ansvarlige foretak må gjøre ved søknad om midlertidig brukstillatelse når avviket med royalbehandlet kledning ikke er lukket

Det kan ikke søkes om ferdigattest før avviket med royalimpregnert kledning er lukket.

For boligbygg der det er søkt og gitt midlertidig brukstillatelse før "royalsaken" ble kjent, må det søkes om forlenget midlertidig brukstillatelse og varsles om midlertidig avvik vedrørende royalimpregnert kledning. Vi bruker de samme vedleggsnotatene (Q2) som for søknad om midlertidig brukstillatelse.

Ansvarlig søker - Vedlegg Q1

Ansvarlig søker må i søknad om midlertidig brukstillatelse og forlengelse av midlertidig brukstillatelse beskrive hvilke arbeider i byggetiltaket som gjenstår og at byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk. Dette skriver søker i vedlegg Q1. Husk å angi eventuelle andre arbeider i byggetiltaket som gjenstår enn royalimpregnert kledning i Q1.

 

1 Søknad om midlertidig brukstillatelse – Ansvarlig søker skriver følgende om avviket tilknyttet royalimpregnert kledning i vedlegg Q1:

Beskrivelse av gjenstående arbeider frem mot søknad om ferdigattest, byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk

Ved oppføring av boligen ble det montert royalimpregnert kledning i god tro om at den deklarert brannklassifiseringen av produktet D-s2,d0 var korrekt. Dette stemmer ikke lenger med de nye ytelseserklæringer fra royalprodusentene. Avvik som skal lukkes før det søkes om ferdigattest.

 

<Dersom Q2 -notat fra Boligprodusentenes Forening benyttes skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se notat fra Boligprodusentenes Forening <velg riktig notat i forhold til boligbygg> < Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger>< Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i sprinklede 3 og 4 etasjes bygg>

 

Notatet fra Boligprodusentenes Forening er vedlagt brannredegjørelse utarbeidet av brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå; dr.ing. Nils E. Forsén, Strandfors AS (ex Multiconsult) og branningeniør Geir Jensen, Fss AS (ex COWI). Det fremkommer av redegjørelsen at bruk av royalimpregnert kledning anses å ha mindre betydning for personsikkerheten.

<Dersom det er utarbeidet en egen brannfaglig vurdering i tiltaket, skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se brannfaglig redegjørelse fra foretak <skriv navn på foretak>

 

<Skriv dato og navn>

2. Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse – Ansvarlig søker skriver følgende om avviket tilknyttet royalimpregnert kledning i vedlegg Q1:

Beskrivelse av gjenstående arbeider frem mot søknad om ferdigattest, byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk

Viser til midlertidig brukstillatelse av <skriv dato>. Ved oppføring av boligen ble det montert royalimpregnert kledning i god tro om at den deklarert brannklassifiseringen av produktet D-s2,d0 var korrekt. Dette stemmer ikke lenger med de nye ytelseserklæringer fra royalprodusentene. Avvik som skal lukkes før det søkes om ferdigattest.

 

<Dersom Q2 -notat fra Boligprodusentenes Forening benyttes skriv:>

For nærmere beskrivelse av det midlertidige avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se notat fra Boligprodusentenes Forening <velg riktig notat i forhold til boligbygg> < Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger>< Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i sprinklede 3 og 4 etasjes bygg>

Notatet fra Boligprodusentenes Forening er vedlagt brannredegjørelse utarbeidet av brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå; dr.ing. Nils E. Forsén, Strandfors AS (ex Multiconsult) og branningeniør Geir Jensen, Fss AS (ex COWI). Det fremkommer av redegjørelsen at bruk av royalimpregnert kledning anses å ha mindre betydning for personsikkerheten.

<Dersom det er utarbeidet en egen brannfaglig vurdering i tiltaket, skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se brannfaglig redegjørelse fra foretak <skriv navn på foretak>

<Skriv dato og navn>

Ansvarlig søker SØK - Blankett 5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse

To vedlegg:

 • Q1: Generell redegjørelse fra SØK for alle gjenstående arbeider, inkludert informasjon om midlertidig avvik vedrørende, bruk av royalkledning.
 • Q2: Notat fra Boligprodusentenes Forening som er vedlagt brannotat som redegjør for brannsikkerheten, eller en egen brannfaglig redegjørelse fra et foretak som er utarbeidet for tiltaket.
 • Ved søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse, skriv det i skjemaet.

Ansvarlig søker må angi dato for ferdigattest. Det vil ta noe tid før SINTEF-verktøyet foreligger, og man får vurdert hvilke tiltak som må prosjekteres å utføres på boligen.

Boligprodusentene anbefaler at man setter en ny dato for ferdigattest ca. 01.01.2022.tolv måneder frem i tid.

Ansvarlig prosjekterende PRO - Blankett 5148 Samsvarserklæring

Foretaket som er ansvarlig for prosjektering av brann for boligen (for tiltaksklasse 1 er det normalt PRO arkitektur, for tiltaksklasse 2 eller 3 det ofte PRO Brannsikkerhetsprosjektering) må bekrefter til ansvarlig søker at boligbygget samsvarer med forutsetningene i brannredegjørelsen og oppdatere samsvarserklæringen. Av samvarserklæringen må det fremkomme arbeidet innen ansvarsområdet ikke er avsluttet.

Ansvarlig utførende UTF - Blankett 5148 Samsvarserklæring

Ansvarlig utførende (normalt UTF Tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 for mindre prosjekter og tiltaksklasse 2 for noe større prosjekter) oppdaterer samsvarserklæringen og opplyser at arbeidet innen ansvarsområdet ikke er avsluttet, og at det er et midlertidig avvik vedrørende bruk av royalkledning som vil bli lukket før det søkes om ferdigattest.

 

NB: Ved søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse hvor ansvarlig utførende ikke er ansvarlig søker, må dere varsle ansvarlig søker snarest at det er brukt royalimpregnert kledning i boligbygget og at ansvarlig søker ikke kan søke om ferdigattest før avvike med royalimpregnert kledning er lukket. Og at ansvarlig søker må sende inn en søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse.

 

3. Siste nytt fra myndighetene

Det fremkommer av veiledningen til DiBK hva som skal til for å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygg med royalkledning. I veilederen følger DiBK vårt spor og viser bl.a. til Boligprodusentenes Q2-vedlegg med brannfaglig redegjørelse av personsikkerhet ved søknad om midlertidig brukstillatelse. DiBK påpeker at ansvarlig søker kan bruke disse som grunnlag for å vurdere sikkerhetsnivået i den enkelte byggesaken. Videre er det utarbeidet en tabell over bygningstyper som veiledning om plassering av tiltaksklasse for prosjektering av brannsikkerhet i byggesaker der det er brukt royalbehandlet kledning.

For søknad om ferdigattest og lukking av avviket tilknyttet royalimpregnert kledning viser DiBK-veilederen til verktøyet som SINTEF Community holder på å utvikle med standardiserte og foråndsdokumenterte fraviksanalyser. Når SINTEF-verktøyet foreligger skal den prosjekterende bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Deretter må ansvarlig utførende bekrefte i sin kvalitetssikring at tiltaket er utført i henhold til prosjekteringen før søknad om ferdigattest. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2.

Hensikten er at de ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke SINTEF-verktøyet til å lukke avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning, uten å måtte engasjeres en ansvarlig brannrådgiver i tiltaksklasse 3 for byggesaken. Prosjekterende må bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2.