Brudd lønnsforhandlinger

Publisert

Varsle_betinget_permittering

BRUDD I LØNNSFORHANDLINGENE - HUSK Å SENDE UT BETINGET PERMITTERINGSVARSEL SNAREST!!!

Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med NHO Byggenæringen i dag 22. mars 2024 og varslet plassoppsigelse til Riksmekleren for samtlige medlemmer i NHOs bedrifter bundet av Overenskomst for byggeindustrien.

Oppgjøret fortsetter nå i mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, kan en eventuell streik tidligst starte lørdag 13. april 2024

Følg med på www.nhobyggenaringen.no for nærmere informasjon.

Konfliktberedskap

Bedriften må vurdere konsekvensene av at organiserte arbeidstakere i Fellesforbundet blir tatt ut i en eventuell konflikt. Det må vurderes om det er mulig å fortsette virksomheten med gjenværende bemanning eller om virksomheten på enkelte prosjekter stopper helt eller delvis.

Betinget permitteringsvarsel

Bedriftene må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte dersom det blir streik. Det gjelder uorganiserte arbeidstakere og ansatte organisert i andre forbund, f. eks funksjonærer. For å kunne benytte permittering, må bedriften drøfte situasjonen med de tillitsvalgte og varsle medarbeiderne. Varslingsfristen er minst 14 dager når ansatte i egen bedrift kan bli tatt ut i konflikt.

Vi anbefaler at bedriftene vurderer å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte og gir varsel om betinget permittering. Egen informasjon vil bli sendt dersom iverksettelse av permittering blir nødvendig.

Betinget permitteringsvarsel kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som midlertidig er fraværende varsles på hensiktsmessig måte. Varselet gjelder den enkelte arbeidstaker og fristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Om betinget permittering viser vi til Hovedavtalen Kap. VIII, spesielt §§ 7-2, 7-4 og 7-5. Her finner du Hovedavtalen: https://www.nho.no/siteassets/lonn-og-tariff/2022/hovedavtalen-lo-nho-2022-2025.pdf

Vi viser også til relevant informasjon på Arbinn