Royalbehandlet kledning - Informasjon

RISE Fire Research AS har gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har man sett på hvilken betydning ulike behandlinger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med vurderinger og resultater er ikke ferdigstilt. Rapporten er viktig underlag for å kunne videreutvikle verktøyet "Branntrygg" med flere bygningstyper. Derfor vil en ny versjon av "Branntrygg" ikke være klar før våren 2022.

Sist endret 2.12.2021

Boligprodusentenes Forening lanserte 2. juli 2021 verktøyet "Branntrygg", som er utviklet for å kunne gjennomføre fraviksanalyser for utvendig trekledning for boligbygg i brannklasse 1 og 2.  Verktøyet baserer seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser fra SINTEF Community. Hensikten med verktøyet er at prosjekterende foretak i tiltaksklasse 1 og 2 skal kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget oppfyller funksjonskrav i TEK17 § 11-9 for royalbehandlet utvendig trekledning.

Bruk av standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser for ansvarlig prosjekterende foretak i tiltaksklasse 1 og 2 er i tråd med det DiBK informerte 30. april 2021.

I første versjon av "Branntrygg" kan foretak som er ansvarlig for prosjektering av brann i tiltaksklasse 1 og 2 gjennomføre fraviksanalyse for eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus. "Branntrygg" kan også brukes for nye boligprosjekter som skal ha royalbehandlet kledning. I nye boligprosjekter kan tidlige tilpasninger redusere behovet for kompenserende tiltak.

I høst har RISE Fire Research AS gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har RISE sett på hvilken betydning ulike behandlinger av utvendige trekledninger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med underlag og vurderinger er ikke ferdigstilt, men vi forventer at den foreligger før jul 2021. Rapporten vil være et viktig underlag for å få på plass flere forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser og videreutvikle verktøyet "Branntrygg". En ny versjon av verktøyet "Branntrygg", med flere bygningstyper i brannklasse 1 og 2, vil derfor først være klar våren 2022.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Boligprodusentene har tidligere kommet med råd og "oppskrift" på hvordan man kan gå frem ved søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse når det foreligger avvik med royalbehandlet kledning som skal lukkes før søknad om ferdigattest. Til disse oppskriftene er det utarbeidet to vedleggsnotater (Q2) med brannotat som redegjør for personsikkerheten ved å ta boligbygg i bruk:

Det må søkes om forlengelse av midlertidig brukstillatelse i byggesaker hvor det er gitt midlertidig brukstillatelse basert på et av Q2-notatene datert 05.05.2021, og hvor boligbygget ikke er omfattet av første versjon av "Branntrygg".

I søknaden om forlengelse av midlertidig brukstillatelse må man fortelle at boligen ikke omfattes av første versjon av "Branntrygg" og at ny versjon vil foreligge til våren 2022. Vi anbefaler at dere i søknaden om forlengelse av midlertidig brukstillatelse opplyser at søknad om ferdigattest for tiltaket vil bli sendt inn innen 01.07.2022. Dere kan vedlegge søknaden Boligprodusentenes informasjonsnotat om ny versjon av "Branntrygg" - datert 02.12.2021.

Møte med politisk ledelse

I november var Boligprodusentene i møte med kommunalminister Bjørn Arild Gram og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I møtet la vi frem forslag til hvordan saken knyttet til utvendig kledning på bygg kan løses.

 

Rapporter fra våren 2021

Link til RISE-rapport - Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledninger av tre

Link til RISE-rapport - Vurdering av kritiske varmestrålingsnivåer for antennelse

Link til SINTEFs rapport for standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser

Link til SINTEFs verktøy rapport for å gjennomføre fraviksanalyser

1. Bruk Boligprodusentenes Q2-notat for å søke om midlertidig brukstillatelse om avvike med royalbehandlet kledning ikke er lukket.

Dersom det må søkes om midlertidig brukstillatelse før avviket med royalbehandlet kledning blir lukket, følg Boligprodusentenes "oppskrift". NB: avviket tilknyttet royalbehandlet kledning må lukkes før søknad om ferdigatest. 

Boligprodusentene har kommet med råd og "oppskrift" på hvordan man skal gå frem ved søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse når det foreligger avvik med royalbehandlet kledning som skal bli lukket før søknad om ferdigattest. Til disse oppskriftene er det utarbeidet to vedleggsnotater (Q2) med brannotat som redegjør for personsikkerheten ved å ta boligbygg i bruk:

Vedleggsnotatene (Q2) erstatter de to tidligere Q2-notatene. Q2-notatene viser til anbefalingene i veilederen fra DiBK om hvordan kommunene bør behandle søknad om midlertidig brukstillatelse og tiltaksklasseplassering for prosjektering av brannsikkerheten for bygg. I Q2-notatene fra 05.05.2021 har vi presisert dette for å unngå at kommuner krever tiltaksklasse 3 for prosjektering av brannsikkerhet med uavhengig kontroll, der DiBK i veilederen sier at prosjekteringen kan gjøres i tiltaksklasse 1 eller 2.

For å kunne bruke disse brannredegjørelsene må foretaket som er ansvarlig for prosjektering av brann i tiltaket bekrefter til ansvarlig søker at boligbygget samsvarer med forutsetningene i brannredegjørelsen og oppdatere samsvarserklæringen sin. Ansvarlig søker kan da i søknaden om midlertidig brukstillatelse opplyse til kommunen at tiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk. Når dette er gjort, mener Boligprodusentene at tiltaket er i samsvar med den nye veiledningen til DiBK om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning. Det er derfor ikke behov for nye foretak og høyere tiltaksklasse for brannsikkerhetsprosjekteringen i tiltaket.

For boligtyper som ikke dekkes av de to Q2-notatene, anbefaler Boligprodusentene å engasjere brannrådgiver i tiltaksklasse 3 som kan foreta en individuell vurdering av hvert enkelt tiltak, og vurdere om personsikkerheten er tilfredsstillende for midlertidig brukstillatelse. Figur 1 sammenstiller hvilke bygningstyper som dekkes og ikke dekkes av de forhåndsdokumenterte, brannfaglige redegjørelsene.

Figur 1: Oversikt over bygningstyper som dekkes og ikke dekkes av de brannfaglige redegjørelsene om personsikkerhet i boligbygg med royalimpregnert kledning.

Se også underliggende avsnitt for hva de ulike foretakene må gjøre ved søknad om midlertidig brukstillatelse.

 

2. Hva ansvarlige foretak må gjøre ved søknad om midlertidig brukstillatelse når avviket med royalbehandlet kledning ikke er lukket

Det kan ikke søkes om ferdigattest før avviket med royalimpregnert kledning er lukket.

For boligbygg der det er søkt og gitt midlertidig brukstillatelse før "royalsaken" ble kjent, må det søkes om forlenget midlertidig brukstillatelse og varsles om midlertidig avvik vedrørende royalimpregnert kledning. Vi bruker de samme vedleggsnotatene (Q2) som for søknad om midlertidig brukstillatelse.

Ansvarlig søker - Vedlegg Q1

Ansvarlig søker må i søknad om midlertidig brukstillatelse og forlengelse av midlertidig brukstillatelse beskrive hvilke arbeider i byggetiltaket som gjenstår og at byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk. Dette skriver søker i vedlegg Q1. Husk å angi eventuelle andre arbeider i byggetiltaket som gjenstår enn royalimpregnert kledning i Q1.

 

1 Søknad om midlertidig brukstillatelse – Ansvarlig søker skriver følgende om avviket tilknyttet royalimpregnert kledning i vedlegg Q1:

Beskrivelse av gjenstående arbeider frem mot søknad om ferdigattest, byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk

Ved oppføring av boligen ble det montert royalimpregnert kledning i god tro om at den deklarert brannklassifiseringen av produktet D-s2,d0 var korrekt. Dette stemmer ikke lenger med de nye ytelseserklæringer fra royalprodusentene. Avvik som skal lukkes før det søkes om ferdigattest.

 

<Dersom Q2 -notat fra Boligprodusentenes Forening benyttes skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se notat fra Boligprodusentenes Forening <velg riktig notat i forhold til boligbygg> < Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger>< Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i sprinklede 3 og 4 etasjes bygg>

 

Notatet fra Boligprodusentenes Forening er vedlagt brannredegjørelse utarbeidet av brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå; dr.ing. Nils E. Forsén, Strandfors AS (ex Multiconsult) og branningeniør Geir Jensen, Fss AS (ex COWI). Det fremkommer av redegjørelsen at bruk av royalimpregnert kledning anses å ha mindre betydning for personsikkerheten.

<Dersom det er utarbeidet en egen brannfaglig vurdering i tiltaket, skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se brannfaglig redegjørelse fra foretak <skriv navn på foretak>

 

<Skriv dato og navn>

2. Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse – Ansvarlig søker skriver følgende om avviket tilknyttet royalimpregnert kledning i vedlegg Q1:

Beskrivelse av gjenstående arbeider frem mot søknad om ferdigattest, byggetiltaket har tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å kunne tas i bruk

Viser til midlertidig brukstillatelse av <skriv dato>. Ved oppføring av boligen ble det montert royalimpregnert kledning i god tro om at den deklarert brannklassifiseringen av produktet D-s2,d0 var korrekt. Dette stemmer ikke lenger med de nye ytelseserklæringer fra royalprodusentene. Avvik som skal lukkes før det søkes om ferdigattest.

 

<Dersom Q2 -notat fra Boligprodusentenes Forening benyttes skriv:>

For nærmere beskrivelse av det midlertidige avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se notat fra Boligprodusentenes Forening <velg riktig notat i forhold til boligbygg> < Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger>< Q2: Notat: Søknad om midlertidig brukstillatelse – Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i sprinklede 3 og 4 etasjes bygg>

Notatet fra Boligprodusentenes Forening er vedlagt brannredegjørelse utarbeidet av brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå; dr.ing. Nils E. Forsén, Strandfors AS (ex Multiconsult) og branningeniør Geir Jensen, Fss AS (ex COWI). Det fremkommer av redegjørelsen at bruk av royalimpregnert kledning anses å ha mindre betydning for personsikkerheten.

<Dersom det er utarbeidet en egen brannfaglig vurdering i tiltaket, skriv:>

For nærmere beskrivelse av avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning se brannfaglig redegjørelse fra foretak <skriv navn på foretak>

<Skriv dato og navn>

Ansvarlig søker SØK - Blankett 5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse

To vedlegg:

  • Q1: Generell redegjørelse fra SØK for alle gjenstående arbeider, inkludert informasjon om midlertidig avvik vedrørende, bruk av royalkledning.
  • Q2: Notat fra Boligprodusentenes Forening som er vedlagt brannotat som redegjør for brannsikkerheten, eller en egen brannfaglig redegjørelse fra et foretak som er utarbeidet for tiltaket.
  • Ved søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse, skriv det i skjemaet.

Ansvarlig søker må angi dato for ferdigattest. Det vil ta noe tid før SINTEF-verktøyet foreligger, og man får vurdert hvilke tiltak som må prosjekteres å utføres på boligen.

Boligprodusentene anbefaler at man setter en ny dato for ferdigattest ca. 01.01.2022.tolv måneder frem i tid.

Ansvarlig prosjekterende PRO - Blankett 5148 Samsvarserklæring

Foretaket som er ansvarlig for prosjektering av brann for boligen (for tiltaksklasse 1 er det normalt PRO arkitektur, for tiltaksklasse 2 eller 3 det ofte PRO Brannsikkerhetsprosjektering) må bekrefter til ansvarlig søker at boligbygget samsvarer med forutsetningene i brannredegjørelsen og oppdatere samsvarserklæringen. Av samvarserklæringen må det fremkomme arbeidet innen ansvarsområdet ikke er avsluttet.

Ansvarlig utførende UTF - Blankett 5148 Samsvarserklæring

Ansvarlig utførende (normalt UTF Tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 for mindre prosjekter og tiltaksklasse 2 for noe større prosjekter) oppdaterer samsvarserklæringen og opplyser at arbeidet innen ansvarsområdet ikke er avsluttet, og at det er et midlertidig avvik vedrørende bruk av royalkledning som vil bli lukket før det søkes om ferdigattest.

 

NB: Ved søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse hvor ansvarlig utførende ikke er ansvarlig søker, må dere varsle ansvarlig søker snarest at det er brukt royalimpregnert kledning i boligbygget og at ansvarlig søker ikke kan søke om ferdigattest før avvike med royalimpregnert kledning er lukket. Og at ansvarlig søker må sende inn en søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse.

 

3. Siste nytt fra myndighetene

Det fremkommer av veiledningen til DiBK hva som skal til for å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygg med royalkledning. I veilederen følger DiBK vårt spor og viser bl.a. til Boligprodusentenes Q2-vedlegg med brannfaglig redegjørelse av personsikkerhet ved søknad om midlertidig brukstillatelse. DiBK påpeker at ansvarlig søker kan bruke disse som grunnlag for å vurdere sikkerhetsnivået i den enkelte byggesaken. Videre er det utarbeidet en tabell over bygningstyper som veiledning om plassering av tiltaksklasse for prosjektering av brannsikkerhet i byggesaker der det er brukt royalbehandlet kledning.

For søknad om ferdigattest og lukking av avviket tilknyttet royalimpregnert kledning viser DiBK-veilederen til verktøyet som SINTEF Community holder på å utvikle med standardiserte og foråndsdokumenterte fraviksanalyser. Når SINTEF-verktøyet foreligger skal den prosjekterende bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Deretter må ansvarlig utførende bekrefte i sin kvalitetssikring at tiltaket er utført i henhold til prosjekteringen før søknad om ferdigattest. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2.

Hensikten er at de ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke SINTEF-verktøyet til å lukke avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning, uten å måtte engasjeres en ansvarlig brannrådgiver i tiltaksklasse 3 for byggesaken. Prosjekterende må bekrefte i sin prosjektering at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Med bruk av SINTEF-verktøyet kan prosjektets ordinære prosjekterende løse fraviksanalysene i tiltaksklasse 1 og 2.