Boligprodusentenes uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel - Oslo mot 2040

Publisert

Boligprodusentene støtter ikke forslaget og ber om at det omarbeides helt. Vi ønsker en kraftig forenklet og mer overordnet kommuneplan. Kommunen må i større grad ta en rolle som tilrettelegger og koordinator for å sikre tilstrekkelig boligbygging.  Et revidert forslag må sendes ut på en ny høring.