Kartleggingsprosjekt - Registrering av planer

Publisert

Stor takk til alle som har registrert og sendt inn vedtatte reguleringsplaner. Vi trenger flere planer, og anmoder derfor flere av våre medlemmer om å delta i undersøkelsen, og registrere sine vedtatte reguleringsplaner fra 2014 og frem til i dag.

Boligutvikling i by og distrikt hemmes av langdryge reguleringsprosesser frem til en vedtatt reguleringsplan. Saksbehandlingstiden for planbehandling har doblet seg fra år 2000 (1,5 år) til 2014 (3,5 år). 

I samarbeid med NBBL og Prognosesentret gjennomfører vi nå et kartleggingsarbeid for å få ny kunnskap om utviklingen i tidsbruk fra 2014 og frem til i dag. Undersøkelsen skal følge opp kartleggingen "Byggetid er penger", som foreningen publiserte i 2014 på bakgrunn av data fra over 80 reguleringsplaner.

Se også artikkel på Bygg.no om undersøkelsen

Hva kan du gjøre?

Vi ber alle våre medlemmer som har fått vedtatt reguleringsplaner i perioden 2014 – 2022, om å registrer disse slik at de kan inngå i undersøkelsen. I neste trinn vil vi spørre deg eller din kontaktperson om tidsbruk for de konkrete reguleringsplanene, og hvilke erfaringer som ble gjort om planprosessen.

 

Registrer dine planer i Excel-skjemaet, og send det til vår fagskjef, Marita Grande innen 9.2.2023. Ved spørsmål om undersøkelsen eller du trenger mer tid, ta kontakt med Marita kontaktes på e-post og telefon nr.: 92637328.

Selve undersøkelsen er anonym og vil ikke identifisere forslagstiller, hvem som har gitt svar eller navn på reguleringsplan. Vi vil registrere hvilken kommune reguleringsplanen er behandlet i, slik at man kan vurdere om det er forskjell i saksbehandling m.m. i forhold til storby, by og distrikt.

Hva gjør vi?

Informasjon om dine planer vil gi oss ny statistikk og et faktagrunnlag for politisk arbeid med mål om å redusere tidsbruk, kostnader og reguleringsrisiko for våre medlemmer.  Som medlem vil du få tilgang til resultatet. Under Boligkonferansen 1o. mai vil vi presentere de første resultatene fra undersøkelsen. 

 

Resultatet av undersøkelsen vil bli sammenliknet med KOSTRA-rapporteringen som hver kommune gjør, for å klarlegge om KOSTRA-tallene gir en god virkelighetsbeskrivelse.

Takk for at du hjelper oss med kartleggingen – vi lover å bruke svarene i politikken!