Kledning blir nedklassifisert

Nyhet, Regelverk

Publisert

Varsel fra vareprodusentene om feil klassifisering av Royalbehandlet kledning krever oppfølging fra våre medlemmer som har brukt disse produktene.

Problemet gjelder kledningsprodukter med krav til brannklasse D og ikke produkter brukt som terrassebord, takbord, for frittstående bygninger uten brannklasse eller støyskjermer.

Royalbehandlet kledning har vært i bruk i mange tiår og har vært brannklassifisert i klasse D. Dette har skjedd ved å videreføre tidligere klassifisering uten nærmere grunnlag i materialprøvning. Når produkter er testet i senere tid viser det seg at det er grunnlag for nedklassifisering fra brannklasse D, inntil nærmere avklaringer foreligger.   

Treindustrien tar nå flere grep for å løse situasjonen. Dels skal produktene testes som grunnlag for revidert vareinformasjon og dels blir det organisert et kompetansesenter for å løse tekniske spørsmål for produsentene og deres kunder. Vi forstår at treindustrien er innstilt på å finne løsninger på løpende leveranser i dialog med sine kunder.

Videre er det utarbeidet en foreløpig risikovurdering fra Leif Tore Isaksen, brannrådgiver/siv.ing, leder av RIF ekspertgruppe brann og fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco. Han konkluderer om bruk av Royalimpregnert kledning på følgende måte:

Risiko i bygninger som er oppført med denne typen trekledning

Basert på gjennomgangen i dette notatet og følgende veiledningstekst fra TEK17: «Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning). Utvendig antennelse kan for eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann i nabobyggverk.» framkommer følgende konklusjon

Bruk av royalimpregnert kledning ivaretar ikke preaksepterte ytelser som beskrevet i veiledning til teknisk forskrift. Det kan allikevel argumenteres for at dette ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på personsikkerheten bygninger som allerede har montert slik kledning

- For bygninger prosjektert etter preaksepterte ytelser, som beskrevet over, vurderes bruk av royalimpregnert trekledning ikke utgjøre en stor risiko for personsikkerhet i bygninger.

- Det presiseres at løsningen med bruk av Royalimpregnert tre ikke ivaretar preaksepterte ytelser, men dette er bygninger med kort rømningstid og løsningen gir ikke nødvendigvis dårligere sikkerhetsnivå, sammenlignet med tradisjonelle trekledning som er overflatebehandlet i ettertid

- For bygninger prosjektert med alternativ analyse, der reduserte krav til kledninger er basert på andre, kompenserende tiltak må det vurderes om endret ytelse for trekledningen endrer forutsetningene for prosjekterte løsning. Dette må avklares med brannrådgiver som har vært ansvarlig for brannprosjekteringen i det aktuelle prosjektet.

 

Råd til våre medlemmer

1) Frem en formell reklamasjon til din vareprodusent av Royalbehandlet kledning:

- Vis til tidligere avtaler om kjøp av Royalbehandlet kledning og frem på generelt grunnlag en formell reklamasjon til vareprodusenten som er benyttet.

- Informer om at nærmere krav knyttet til leveranser av Royalbehandlet kledning vil kunne følge når dere får oppsummert omfanget av bruk av disse produktene og de aktuelle konsekvensene.

- Be om å bli holdt løpende orientert om vurdering av konsekvenser for produkter i tidligere leveranser.

2) Ta kontakt med vareprodusenten for avklaring om håndtering av nyere og løpende leveranser.

3) Kartlegg bruk av Royalbehandlet kledning i tidligere prosjekter og leveranser. Dette kan gjerne vente til 2021 og i påvente av nærmere vurdering av konsekvenser for kledning som har stått i noen år.  

Boligprodusentenes Forening vil følge opp saken og holde våre medlemmer nærmere informert etter hvert som konsekvenser og løsninger blir nærmere klarlagt.