Maskinlesbar vareinformasjon

Boligprodusentenes Forening ber medlemmene i foreningen om å kreve fra byggevareleverandører at de innen utløpet av 2022 leverer maskinlesbar produktinformasjon. Dette gjelder alle byggevarer, inklusive rør, elektro, ventilasjon, maling mv. The Norwegian Home Builders'Association requests its members to require all construction product suppliers to start providing machine-readable product data by the end of 2022. The requst covers all construction products, including piping, electric and ventilationproducts, paints etc. See more information below.

Byggevareinformasjonen skal baseres på standardiserte produktdatamaler. Datamalene som utvikles skal i første omgang opplyse om egenskapene som kreves av de harmoniserte produktstandardene til EU. Disse egenskapene er man pliktig å opplyse om for å kunne CE-merke produktene og lovlig omsette dem. I tillegg skal datamalene gi miljøinformasjon basert på "EPD-standarden" NS-EN 15804. Denne miljøinformasjon er avgjørende for at vi skal kunne beregne klimagassutslippene fra byggevarer og bygninger. Senere skal datamalene utvides med andre opplysninger, deriblant markedsdata (ETIM-data).

Se mer informasjon i medlemsbrev av 1. november

Construction product suppliers must provide macine-readable product data by the end of 2022