Royalimpregnert kledning på boligbygg - Søknad om midlertidig brukstillatelse

Nyhet, Regelverk, Nyhet

Publisert

Boligprodusentenes råd i nye og pågående boligprosjekter og søknad om midlertidig brukstillatelse for boligbygg.

Royalimpregnert kledning er Cu-impregnert furukledning som er behandlet med linolje. Behandlingen gir en tilnærmet vannavvisende overflate, og reduserer fuktvandring i treet. Royalimpregnert kledning krever lite vedlikehold, har stor råtemotstand og lang holdbarhet.

Bakgrunnen for "royalsaken" er at produsentene av royalimpregnert kledning tidligere oppga D-s2,d0 i ytelseserklæringene, det samme som for vanlig trekledning. I slutten av desember 2020 nedklassifiserte Moelven Wood til E-s2,d0, mens Talgø MøreTre, Marnar Bruk og Alvdal Skurlag endret til NPD (No Performance Declared).

Preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd angir at boliger i brannklasse 1 må ha utvendig overflate som tilfredsstiller D-s3,d0. Brannklassifiseringen D-s3,d0 kan også benyttes i 3 og 4 etasjes boligbygg når det er liten fare for brannspredning til eller fra nabobyggverk.

Royalimpregnert kledning har vært mye brukt i nye boliger. I svært mange pågående prosjekter har slik kledning blitt montert i god tro om at den tidligere deklarerte brannklassen D-s2,d0 var korrekt. Med de nye ytelseserklæringene stemmer ikke dette.

Ikke bruk royalimpregnert kledning i nye prosjekter

Boligprodusentenes Forening har gitt følgende informasjon om royalimpregnert kledning i pågående prosjekter, se også nyhetssak fra 5.1.2021

  • Ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning i nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke har påbegynt.
  • Fjern royalimpregnert og monter annen kledning i prosjekter hvor kledningen i det vesentlige ikke er montert.
  • Fullfør montering av royalimpregnert kledning i prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert.
Midlertidig avvik for utvendig kledning

Uten opplysninger om brannegenskaper er det et avvik opp mot preakseptert ytelse i veiledningen TEK17. Royalprodusentene har sendt kledningene til brannprøving, men det vil ta tid før resultatene foreligger.

 

Det er viktig å kunne ta i bruk boligene som nå ferdigstilles med royalimpregnert kledning. Det kan gis midlertidig brukstillatelse når det kan dokumenteres at tiltaket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer, jf. pbl § 21-10 tredje ledd og SAK10 § 8-1 tredje ledd. Ved søknad om ferdigattest gjelder derimot det fulle kravsnivået i TEK17, inkludert hensyn til materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

 

Det midlertidige avviket knyttet til royalimpregnert kledning skal lukkes når branntestene er utført og nødvendige tiltak på boligene er vurdert og gjennomført. Det midlertidige avviket skal være lukket før det sendes inn søknad om ferdigattest.

 

"Oppskrift" for å søke om midlertidig brukstillatelse og forlengelse av midlertidig brukstillatelse 

Boligprodusentenes Forening har utarbeidet en "oppskrift" som ansvarlig søker kan bruke for å søke om midlertidig brukstillatelse og forlengelse av midlertidig brukstillatelse:

  • Ansvarlig søker bekrefter i søknaden at boligen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer som skal bruke boligen, og informerer samtidig om at det foreligger et midlertidig avvik knyttet til utvendig kledning. Denne informasjonen om avvik kan gis gjennom et eget notat som vedlegges søknaden som vedlegg Q1. Som vedlegg Q2 vedlegges et notat fra Boligprodusentens Forening som inkluderer en brannfaglig redegjørelse om personsikkerheten knyttet til bruk av royalimpregnert kledning i boliger.
  • Ansvarlig foretak for brannprosjekteringen må utarbeide en ny samsvarserklæring for prosjektering, og av denne må det fremkomme at arbeidet ikke er ferdigstilt.
  • Ansvar foretak for utførelsen, f.eks. UTF tømrerarbeider, må i sin samsvarserklæring beskrive gjenstående arbeider tilknyttet avviket med royalkledning og krysse av for at arbeidet innenfor ansvarsområdet ikke er ferdigstilt.

Boligprodusentene har utarbeidet Q2-vedlegg for to boligtyper:

Notatene er vedlagt brannredegjørelse utarbeidet av dr.ing Nils E. Forsen i Strandfors AS og kvalitetssikret av Geir Jensen i Fss AS. Dette er brannrådgivere med lang erfaring og høyt faglig nivå.

Notatene konkluderer at "brannegenskapene til utvendig kledning har betydning for spørsmål knyttet til verdisikring, og anses å ha mindre betydning for personsikkerheten". Forutsetningen for å bruke denne brannfaglige redegjørelsen er at fasade mot rømningsvei (f.eks. mot svalgang) har ytelsen B-s3,d0 (Ut1). Om rømningsveien har kledning med dårligere ytelse så må denne erstattes før søknad om midlertidig brukstillatelse innsendes til kommunen. Med dette midlertidige avvikssporet mener vi at boligene kan tas i bruk. Overtakelse kan skje i henhold til kontrakt, og boligkjøpere får et sted å bo.

For boligtyper som ikke dekkes av de to notatene anbefaler Boligprodusentene å engasjere brannrådgiver som kan foreta en individuell vurdering av tiltaket, og vurdere om personsikkerheten er tilfredsstillende for midlertidig brukstillatelse. Boligprodusentene anbefaler at brannrådgiveren som skal vurdere personsikkerheten har kompetanse innenfor tiltaksklasse 3 for brannprosjektering, og at disse sakene følger samme "avviksspor" som beskrevet over. Den ansvarlig for brannprosjekteringen må vurdere om det er tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer, eller om det må gjøres tiltak for å oppnå tilstrekkelig personsikkerhet før søknaden sendes inn.

 

Midlertidig avvik som skal lukkes før ferdigattest, ikke fravik

Midlertidig avvik  er i denne sammenheng knyttet til dokumentasjon for royalimpregnert kledning. Avviket anses ikke å påvirke personsikkerheten, og boligen bør derfor kunne tas i bruk. Det midlertidige avviket er ikke det samme som fravik fra preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK. Ved fravik velger man andre ytelser enn de preaksepterte ytelsene i veiledningen, og gjennom en analyse må man da dokumentere at de valgte ytelsene gir samme sikkerhetsnivå som de preaksepterte.

Det midlertidige avviket skal lukkes før søknad om ferdigattest. Nødvendige tiltak vedrørende hensyn til materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser, vil bli vurdert og gjennomført før søknad om ferdigattest.

 
Vedrørende tilsyn av brannhemmende kledning

DiBK gjennomførte i 2020 et tilsyn av brannhemmende trekledning med brannklassifisering B-s3,d0. Her ble det avdekket at brannbehandlet MøreRoyal hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt i produktdokumentasjonen. Til orientering så er dette et helt annet produkt enn vanlig royalimpregnert kledning.