Testresultater foreligger for ulike  trekledninger

Nyhet, Nyhet

Publisert

Ny kunnskap om brannegenskapene til trekledninger i norske boliger – behov for å korrigere preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17

Royalsaken gjelder dokumentasjon av deklarerte brannegenskaper for royalimpregnert kledning. Royalimpregnert kledning er trykkimpregnert furukledning som er kokt i linolje under vakuum for å bli øke råtebestandigheten og øke levetiden. Det ble rett før jul 2020 stilt spørsmål ved om produsentene av royalimpregnert kledning hadde deklarert brannegenskapene riktig i ytelseserklæringene.  

For å avklare situasjonen ble både royalimpregnert kledning og vanlig malt og beiset trekledning sendt til brannprøving akkrediterte laboratorier. Resultatene indikerer at verken royalimpregnert kledning eller trekledning som er beiset eller malt på vanlig måte, tilfredsstiller D-klasse som er preakseptert ytelse for utvendig kledning i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd.

Vhar nesten to millioner eneboliger, småhus og fritidsboliger i Norge. De aller fleste har malt eller beiset trekledningI tillegg har vi trekledning i mange to- til fireetasjes lavblokker. Det er grunn til å tro at svært mange av disse kledningene ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17, og dermed vil oppfattes som forskriftsstridige. 

Basert på den nye kunnskapen om brannegenskaper til overflatebehandlede trekledninger, anbefaler Boligprodusentene korrigering av de preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd. Det må fortsatt være tillatt å bruke vanlig, overflatebehandlet trekledning i norske boliger. Boligprodusentenes Forening har derfor bedt om møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å drøfte saken.

For mer informasjon se vårt informasjonsbrev nr. 12 om royalbehandlet kledning til våre medlemmer

Se vår nyhetssak av 19.2.2021 i forhold til søknad om midlertidig brukstillatelse. "Oppskriften" for søknad om midlertidig brukstillatelse gjelder fremdeles.  For to boligtyper er det utarbeidet to Q2-vedlegg som skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse: