Høringssvar til Byggkvalitetutvalgets rapport

Nyhet, Høringsuttalelser, Regelverk

Publisert

Boligprodusentene kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av byggfeil fra Byggkvalitetutvalget

Våre medlemmer bygger i størrelsesorden 15.000 boliger i året. Av disse byggesakene behandles årlig mellom 50 og 60 saker i boligtvistnemnda. Det vil si at for ca. 4-5 promille av kontraktene må nemnda bidra med gjennomskjæring av konflikt mellom boligleverandør og forbruker. Dette sier ikke alt om kvaliteten på nye boliger, men gir en pekepinn på omfanget av vesentlige konflikter/byggfeil/byggskader som oppstår ved kjøp og salg av ny bolig. Vi kjenner oss dermed ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som byggkvalitetutvalget legger til grunn for sin rapport.

Utvalget har på et overordnet nivå utredet alternative mekanismer til flere av de sentrale virkemidlene i plan- og bygningsloven som ansvarssystemet, kompetansekrav, kontroll og tilsyn samt garantier og forsikring. Byggkvalitetutvalgets rapport inviterer dermed til diskusjon om viktige pilarer i dagens regelverk, men uten at utvalget selv gir forslag til konkretiserte endringer regelverket. Dermed vil vårt høringssvar være en respons om hvilken retning vi mener regelverket bør utvikles i.

Anbefalingene fra utvalget krever gjennomgående mer utredning og konsekvensvurdering. Det blir viktig fremover å avklare gråsoner, spørsmål, vurdere ev. trinnvise endringer. Det fremgår av merknadene under at flere spørsmål bør kunne løses i samarbeid mellom myndighetene og bransjene i byggenæringen.

Her er hele høringsuttalelsen